Forretningsbetingelser

- for brugen af Klarna integrationsløsningen fra CYCLOP & CO

Version 2.0

 
  Sådan gavner Klarna din forretning

 
 

 
 

1. Generelle bestemmelser og kontaktinformation
1.1. Kommunikation til Udvikleren skal sendes som e-mail eller fysisk brev til:
 
CYCLOP & CO ApS
H.C. Andersens Boulevard 39, st th
1553 København V
Telefon: 22 54 40 77
CVR-nr.: 32318622
E-mail: klarna@cyclopco.com

1.2. Nærværende forretningsbetingelser gælder for Udviklerens levering af ydelser, medmindre der er tale om en Tillægsydelse.
1.3. Alle beløb i nærværende aftale er i danske kroner og uden moms for så vidt beløbene kan pålægges moms og ethvert skyldigt beløb skal erlægges effektivt.
 
2. Definitioner
I denne aftale forstås ved:
 
Kunden   den virksomhed, der opretter en konto på Systemet.
Udvikleren   CYCLOP & CO ApS, som står bag udviklingen og driften af Systemet.
Systemet   det af Udvikleren etableret Klarna Integrationsmodul, der består af den til enhver tid værende softwareudførelse.
Webshoppen   Kundens DanDomain webshop 8.
Hosting- leverandøren   DanDomain A/S, CVR-nr.: 25476255, Normansvej 1, 8920 Randers
Bestillingstidspunktet   det tidspunkt, hvor Kunden opretter en konto på Systemet.
Part og/eller Parterne   Udvikleren og/eller Kunden samlet og hver for sig, alt efter sammenhængen.
Bestillingen   når en ordre afgives af Slutkunden i Webshoppen.
Slutkunden   de internetbrugere som via Webshoppen tilgår Systemet og betaler for deres Bestilling via Klarna.
Klarna   den betalingsudbyder, hvor Merchant aftalen indgås direkte mellem Klarna AB og Kunden.
Merchant- aftalen   den forretningsaftale, der indgås direkte mellem Kunden og Klarna.
Klarna   Klarna Online den online administration, hvor Kunden administrerer Bestillingen og dens betalingsstatus overfor dels Klarna samt Slutkunden.
Kontoen   Kundens samlede data i Systemet og adgangen hertil.
Kundens data   data, som Kunden tilfører systemet gennem importering, upload eller på anden måde.
Abonnementet   den løbende ydelse, som Kunden betaler for adgangen til Systemet.
Tillægsydelse   en ydelse, som ikke hører under Kontoens Abonnement, og skal derfor honoreres efter særskilt skriftlig aftale.
Betalingsfrist   den betalingsfrist, som fremgår af den til Kunden individuelle faktura.
 
3. Registrering
3.1. Ved registrering i Systemet forpligter Kunden sig til at afgive fuldstændige og korrekte oplysninger om sin virksomhed og dennes kontaktpersoner.
3.2. Kunden forpligter sig til at holde oplysningerne ajourført overfor Udvikleren.
3.3. Oplysningerne bruges udelukkende i forbindelse med administration og sikring af Systemets funktionalitet.
 
4. Abonnement, fakturering og betaling
4.1. For at have adgang til Systemet, betaler Kunden et månedligt abonnement, som afhænger af kontotypen. Abonnementet faktureres automatisk forud (8 dage netto).
4.2. Udvidet konsulentarbejde udført af Udvikleren, der ligger ud over Abonnementet på Kontoen (Tillægsydelse), faktureres bagud (8 dage netto).
4.3. Fakturering skerpå tidspunktet for Kundens bestilling af Abonnement, uanset om der måtte være efterfølgende rettelser, korrektioner eller tilføjelser til den udførte integration/opsætning af Systemet på Webshoppen, eller andre ændringer til abonnementsydelsen, der skal korrigeres efter Bestillingstidspunktet.
4.4. Manglende betaling af forfalden saldo for Abonnementet betragtes som væsentlig misligholdelse og kan medføre øjeblikkelig ophævelse eller deaktivering af kontoen uden varsel.
4.5. Uanset opsigelse, ophævelse eller deaktivering af kontoen er Udvikleren berettiget til Abonnementsydelser for hele perioden aftalen er indgået for.Opsigelse, ophævelse eller deaktivering medfører øjeblikkelig forfald af ethvert mellemværende.
4.6. Forfalden saldo forrentes efter rentelovens regler, medmindre en højere rentesats er særskilt aftalt.
4.7. ed rykkerskrivelser pålægges der gebyr i henhold til gældende ret.
4.8. Ønskes en deaktiveret eller ophævet Konto genåbnet, er Udvikleren berettiget til et administrationsgebyr på kr. 800,00.
 
5. Kundens forpligtelser
5.1. Kunden forpligter sig til at anvende ethvert produkt eller service leveret af Udvikleren, herunder Systemet, i overensstemmelse med de retningslinjer, som Udvikleren til enhver tid måtte give.
5.2. Kunden er ansvarlig for, at Kundens brug af Systemet i enhver henseende overholder gældende lovgivning i detområde, land eller stat, hvor kunden driver forretning fra.
5.3. Kunden skal desuden overholde Klarnas til enhver tid gældende handelsbetingelser overfor Kunden.
5.4. Kunden har det fulde ansvar over for Slutkunden og tredjemand for eventuelle krav, der skyldes:
 
5.4.1
 
Kundens anvendelse af Udviklerens produkter og services, og/eller
5.4.2
 
Betalingsdata, hvis indhold er anvist eller godkendt af kunden, som af Udvikleren er videreformidlettil Klarna.
 
5.5. Kunden skal holde udvikleren skadesløs for direkte krav mod Udvikleren i forbindelse med håndtering af betaling-og/eller stamdata opgivet af Slutkunden på Kundens vegne via Systemet.
5.6. Kunden må ikke foretage indbrud eller forsøg herpå i Systemet, Systemets underliggende databaser eller andre systemressourcer.
5.7. Videresalg af Systemet må kun ske ved indgåelse af en partneraftale mellem Webshoppen og Udvikleren.
5.8. Kunden kan ikke overføre eller på anden måde overdrage sine rettigheder eller forpligtelser ifølge nærværende aftale uden forudgående skriftligt samtykke fra Udvikleren.
 
6. Undersøgelser
6.1. Udvikleren forbeholder sig retten til, at undersøge enhver klage fra en Slutkunde.
6.2. Undersøgelsen sker med de midler og i det omfang, der ernødvendigt. Undersøgelsen omfatter, men er ikke begrænset til, Kundens og Webshoppens data.
6.3. Forekommer der 3 klager over samme Kunde, forbeholder Udvikleren sig retten til at fakturere kr. 200,00pr. påbegyndte 15 minutter.
 
7. Udviklerens rettigheder og forpligtelser, herunder opdateringer
7.1. Udvikleren yder support i forbindelse med anvendelse af Systemet under hensyntagen til de eksisterende personaleressourcer hos Udvikleren.
7.2. Support foregår via e-mail og leveres som minimum i tidsrummet 10-17 dansk lokaltid (GMT+1) på alle hverdage, medmindre andet er særskilt skriftligt aftalt.
7.3. Udvikleren er berettiget til, uden forudgående skriftlig varsel, at opdatere Systemet med nye versioner, herunder med henblik på forøgelse af sikkerheden.
7.4. Systemopdateringer kan i et vist omfang medføre ændringer i design, layout, funktionalitet eller lignende. Selv om dette er tilfældet kan Kunden ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende overfor Udvikleren.
7.5. Udvikleren er berettiget til at overdrage sine rettigheder til tredjemand, både samlet og delvist.
 
8. Dataindsamling mv.
8.1. I relation til Lov om behandling af personoplysninger er Kunden ”dataansvarlig” og Udvikleren er ”databehandler”.
8.2. Det er Kundens ansvar at persondataloven overholdes i forbindelse med ydelsen samt ved videregivelse af data, rapporter eller lignende.
8.3. Udvikleren anerkender, at data, der indsamles af Systemet på vegne af Kunden, ikke af Udvikleren må anvendes til uvedkommende formål, og at rettighederne til disse data tilhører Kunden.
8.4. Udvikleren forbeholder sig ret til at analysere Kundens brug af Systemet med henblik på forbedringer samt analysere data i Systemet med henblik på udarbejdelse af statistikker.
8.5. I forbindelse med fejlsøgning, forbeholder Udvikleren sig retten til, at analysere og dele indsamlede data med Klarna.
8.6. Udarbejdede statistikker vil aldrig kunne føres tilbage til den enkelte Kunde, eller personhenførbar data ejet af Kunden.
8.7. Såfremt Udvikleren producerer offentlige, globale statistikker for systemet, baseret på Kundens data, forpligter Udvikleren sig til at stille disse til rådighed for Kunden vederlagsfrit.
 
9. Sikkerhed, drift og gendannelse
9.1. Udvikleren bestræber sig på, at Systemet drives så sikkert og stabilt som muligt i overensstemmelse med god it-skik, men garanterer ikke for oppetid.
9.2. Udvikleren kan helt eller delvist lukke for adgang til Systemet af sikkerheds- eller driftsmæssige årsager. Hvor det er muligt, skal der forinden sådanne driftsafbrydelser gives Kunden et passende varsel.
9.3. Udvikleren opbevarer fortrolige kundeoplysninger på en forsvarlig måde, og videregiver ikke disse oplysninger uden Kundens skriftlige accept.
9.4. Som fortrolige kundeoplysninger anses oplysninger, der identificerer Kunden, personer/virksomheder med relation til Kunden.
9.5. For at sikre Systemets funktionalitet, har Udvikleren adgang til Kundens data i Systemet samt Webshoppen. Adgangen til Kundens data udnyttes kun, hvis dette er nødvendigt, og da kun af godkendte medarbejdere hos Udvikleren.
9.6. Udviklerens servere bliver konstant overvåget og vedligeholdt af Udvikleren samt Hosting-leverandøren.
9.7. Systemet er indelåst et i brand- og tyverisikret rum. Der tages dagligt krypteret backup af al information på systemet. Backup består primært af transaktionslog og opbevares minimum 1-2 uger.
9.8. Såfremt Kunden mister data på grund af egne forhold, kan Udvikleren i visse tilfælde være behjælpelige med at fremskaffe data fra backup. Processen er dog tidskrævende, og derfor fremsendes først tilbud på fremskaffelse af data, som Kunden skriftligt skal acceptere før arbejdet igangsættes.
9.9. Ved systemnedbrud påbegynder Udvikleren hurtigst muligt genetablering af Systemet.
9.10. Udvikleren kan ikke drages til ansvar for tab, som direkte eller indirekte kan henføres til et systemnedbrud hos Udvikleren eller Hosting-leverandøren, medmindre dette skyldes grove og/eller forsætlige forsømmelser fra Udviklerens side.
 
10. Imaterielle rettigheder
10.1. Udvikleren har i forhold til Kunden alle rettigheder til Systemet og dets enkelte komponenter, herunder, men ikke begrænset til, navn, logo, programmering, databaser, kataloger, design, grafik og tekster til de enhver tid værende aktuelle Udvikleren-produkter, modeller, services, software, koncepter og brand, samt den server og internetdomæne hvorpå ydelsen afvikles.
10.2. Kunden har brugsret til de i pkt. 10.1 nævnte rettigheder/ydelser i Abonnementsperioden for så vidt de er omfattet af den konkrete aftale med Kunden.
10.3. Kunden bevarer rettighederne til egne Data og materialer, der oprindeligt tilhørte denne.
10.4. Kunden må ikke uden skriftlig aftale med Udvikleren anvende materiale, der udgør en del af Systemet og tilhører Udvikleren.
10.5. Kunden erhverver fuld og tidsubegrænset brugsret over grafiske elementer og tekst, til nyhedsbreve med videre, som måtte blive udviklet særskilt til Kunden, og som Kunden har betalt særskilt for som en Tillægsydelse.
10.6. Kunden anerkender, at Udvikleren har ret til at anvende den viden, der erhverves ved udviklingen af den konkrete ydelse, til brug ved udvikling eller tilpasning af Systemet for tredjemand ved enhver form for anvendelse, herunder, men ikke begrænset til, digital eksemplarfremstilling, distribution via internettet.
 
11. Erstatning
11.1. Udviklerens eventuelle erstatningsansvar over for Kunden er begrænset til Kundens direkte og dokumenterede tab, og kan maksimalt udgøre størrelsen på Abonnementet, dog højest kr. 10.000,00 uanset det af Kunden erlagte vederlag, tabets årsag eller karakter.
11.2. Kundens eventuelle erstatningskrav skal fremsættes skriftligt ved rekommanderet brev eller anden betryggende forsendelsesmåde til den i pkt. 1 nævnte adresse og være modtaget af Udvikleren senest 8 dage efter Kunden er eller burde være blevet bekendt med den ansvarspådragende handling eller undladelse.
11.3. Idet Kunden er ansvarlig for lovligheden af den data og information, der stilles til rådighed, er Udvikleren berettiget til ved regres mod Kunden at videreføre eventuelle erstatningskrav fra Slutkunden eller tredjemand.
11.4. Udvikleren kan trods pkt. 11.1 og 11.2 ikke drages til ansvar for datasikkerheden under transmission, herunder via internettet.
 
12. Force majeure
12.1. Parterne er i intet tilfælde ansvarlige, hvis overholdelse eller opfyldelse af disse forretningsbetingelser ikke er muligt på grund af force majeure.
12.2. Ved force majeure forstås hacking, strejke, lockout, oprør, krigshandlinger, terror, sygdomsepidemier, naturkatastrofer, ildebrand, og begivenheder, der ligger uden for parternes kontrol, og som Parterne ikke ved aftalens indgåelse kunne eller burde have taget i betragtning.
12.3. Ovenstående finder tilsvarende anvendelse i tilfælde af force majeure hos tredjemand, til hvilken Udvikleren har overladt udførelsen af de forpligtelser, der følger af aftalen.
12.4. Den part, som er forhindret i at overholde eller opfylde forretningsbetingelserne på grund af force majeure bærer bevisbyrden for, at der er tale om force majeure og skal senest 10 arbejdsdage skriftligt underrette den anden part herom, medmindre dette ikke er muligt i lyset af force majeuren.
12.5. Force majeure ved forsinkelse kan højst gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure-situationen varer.
 
13. Ændring af forretningsbetingelser
13.1. Nærværende forretningsbetingelser kan af Udvikleren ændres:
 
13.1.1
 
uden skriftlig varsel, når det er til fordel for Kunden,
13.1.2 med samme varsel, som det der er gældende over for Udvikleren, når og hvis Klarnas handelsbetingelser over for Udvikleren ændres,
13.1.3
 
med skriftligt varsel på 30 dage.
 
13.2. Ved skriftlige varsler, varsles kunden via e-mail til den e-mail, kunden har oplyst som kontaktinformation i forbindelse med oprettelse af kontoen.
13.3. Udviklerens nye forretningsbetingelser træder i kraft ved udløbet af den i pkt. 12.1-3 angivne frist.
13.4. Kan kunden ikke acceptere de ændrede retningslinjer skal Kunden ex officio opsige aftalen inden de ændrede betingelser træder i kraft.
 
14. Varighed og opsigelse
14.1. Aftaler mellem Udvikleren og Kunden er gældende for den periode, der måtte være skriftligt aftalt mellem parterne.
14.2. Kontoen er aktiv indtil den opsiges af en parterne, ophæves eller deaktiveres af Udvikleren.
14.3. Opsigelse fra Kundens side kan med 1 måneds varsel til næste fakturering (udløb af periodeafregning). Opsigelser senere end 1 måneds varsel betragtes, som opsigelse i henhold til næstkommende fakturering (udløb af periodeafregning).
14.4. Opsigelse fra Udviklerens side kan ske med 3 måneders skriftligt varsel til Kunden.
 
15. Misligholdelse og ophævelse
15.1. Væsentlig misligholdelse af aftalen, herunder nærværende forretningsbetingelser, kan medføre øjeblikkelig ophævelse fra begge Parters side.
15.2. Udvikleren kan ved skriftligt påkrav fastsætte en frist (nachtfrist) for Kunden til at bringe misligholdelsen til ophør. Er misligholdelsen ikke ophørt ved fristens udløb anses ophævelse for sket.
15.3. Ved enhver misligholdelse kan Udvikleren blokere eller deaktivere adgang til Kontoen med henblik på tabsbegrænsning og bevissikring. Udvikleren varsler straks Kunden skriftligt via e-mail herom.
15.4. Væsentlig misligholdelse omfatter, men er ikke begrænset til, Kundens:
 
15.4.1
 
brug af Systemet i strid med dets formål,
15.4.2 tilsidesættelse af de forpligtelser, der er nævnt i nærværende forretningsbetingelser,
15.4.3 tilsidesættelse af de enhver tid gældende forretningsbetingelser mellem Kunden og Klarna, eller
15.4.4 undergivelse af insolvensbehandling, herunder rekonstruktion, eller der er en til vished grænsende sandsynlighed for, at Kunden ikke kan betalefremtidige faktureringer.
 
16. Lov og værneting
16.1. Enhver tvist mellem Udvikleren og Kunden, som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret og ved retten i København i første instans og Østre Landsret i anden instans.